Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie i Sympatycy Polskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourette’a,

Informujemy, że w dn. 27.06.2023 r. (wtorek) o godz. 18.30 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourette’a, na którym zostaną zatwierdzone sprawozdania finansowe i merytoryczne za 2022 rok.


PODSTAWA PRAWNA

Na podstawie art. 18. w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i dokonanym zmianom ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713) w art. 10 ust. 1a–1e, miejscem organizowanego zebrania będzie sieć Internet za pośrednictwem narzędzia zdalnego komunikowania – aplikacja Zoom (Zoom Video Communications). 

CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W ZEBRANIU?
Jeśli chcesz wziąć udział w zebraniu, wypełnij formularz znajdujący się pod adresem: https://zoom.us/meeting/register/tJcoc-igqT0qE9dWdsDideR4G2IaakUaavnt

Po wypełnieniu formularza, otrzymasz na swój adres e-mail dane dostępowe do spotkania na Zoom.

NA CZYM BĘDZIE POLEGAŁO SPOTKANIE?
Podczas spotkania zostaną zatwierdzone sprawozdania finansowe i merytoryczne za 2022 rok. Zatwierdzenie sprawozdań odbędzie się na podstawie głosowania jawnego lub tajnego.

Oddanie głosu jawnego będzie miało miejsce w postaci podniesienia ręki widocznej w ujęciu z kamery użytkownika (członka uprawnionego do głosowania).

Głos tajny będzie można oddać poprzez indywidualny formularz elektroniczny dostępny za pośrednictwem linku jedynie dla osób uprawnionych do głosowania.

Każde głosowanie tajne będzie numerowane. Podpisanie listy obecności z Walnego Zebrania on-line odbędzie się za pośrednictwem podpisu imieniem i nazwiskiem na formularzu on-line w trakcie Walnego Zebrania.

KTO BĘDZIE MÓGŁ ODDAĆ GŁOS PODCZAS ZEBRANIA?

Z prawa w trakcie głosowań mogą korzystać tylko pełnoprawni członkowie Stowarzyszenia obecni (on-line) w trakcie głosowań. Do korzystania z prawa głosu wymagane jest posiadanie- sprawnego urządzenia typu komputer PC, tablet, smartfon lub inne, równoważne urządzenie,- działającego mikrofonu i głośnika,- działającej kamerki internetowej,- zainstalowanej aplikacji zoom.

HARMONOGRAM ZEBRANIA
18.30 I termin Walnego Zgromadzenia sprawozdawczego.
18.40 II termin Walnego Zgromadzenia sprawozdawczego.
– Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za 2022 r.
– Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 r.
– Wolne wnioski.
19.10 Zakończenie Walnego Zgromadzenia sprawozdawczego.Serdecznie zapraszamy na zebraniePozdrawiamy
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourette’a


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette’a, z siedzibą przy ul. Szpitalnej 5/5, 00-031 Warszawa.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourette’a w zakresie imienia, nazwiska, adresu, telefonu, e-maila, informacji dot. zespołu Tourette’a.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pan danych jest Statut Stowarzyszenia (RODO art. 9 ust. 2 lit. d) i/lub wyrażona przez Panią/Pana zgoda (RODO art. 6 ust. 1 lit. a).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
1) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
2) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)
3) organy kontrolujące.

5. Dane przechowywane będą do czasu trwania działalności Polskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourette’a, w oparciu o przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.